Rottne Solid F9 8WD 运木车

分类广告 : 出售

木工机械

林业机械

运木车

生产商与类型 : Rottne Solid F9 8WD
状态 : 二手产品
Year of manufacture : 2002
输出 : 92 kW
Transport height : 3,4 米
长度 : 8,5 米
液力臂 :
价格 : 224143.90 CNY / 张
(原价 - EUR)
  (29000.00 EUR)
运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.运木车 Rottne Solid F9 8WD | 林业机械 | 木工机械 | RZET, s.r.o.
广告商 :
地址 : Pokroku 3
城市 / 邮政编码 : Košice 04011
国家 : 斯洛伐克
电话/手机 : +421 915 848 789
电子邮件地址 : stiepkovac@gmail.com
网站 :
联系人 : Ing. Stanislav Gallik
公司活动 :
  运输机械, 碎木机与碎柴机, 木屑, 其他服务
您还可能感兴趣
您还可能感兴趣
用户的分类广告 - RZET, s.r.o.
用户的分类广告 - RZET, s.r.o.